Robert Šimek pracuje na právním a compliance oddělení v pojišťovně YOUPLUS. Kromě práva a compliance nasbíral zkušenosti v soukromém sektoru v rámci prodeje pojištění či vývoje pojistných produktů v první české online pojišťovně Direct, a také ve veřejném sektoru v rámci výkonu dohledu nad finančním trhem v ČNB nebo jeho účasti ve Stálém výboru EIOPA pro ochranu spotřebitele a finanční inovace.

Dosažené znalosti a zkušenosti dnes předává dál v rámci školení týkající se pojistné smlouvy, distribuce pojištění či v rámci manažerských kurzů (MBA a LLM), které se zaměřující na řízení pojišťovny a dohled ČNB. Do České InsurTech Asociace se rozhodl zapojit, protože ve veřejném prostoru chybí smysluplná diskuze nad tématy, která by usnadnila život v sektoru pojišťovnictví včetně použití nových technologií.

Roberte, můžete nám prozradit, kdo stojí za novou Českou InsurTech asociací?

Česká InsurTech Asociace má 5 zakládajících členů, když nepočítáme mě, tak je to Martin Holota a Jiří Vataha, se kterými jsem se profesně setkal v ČNB v rámci fungování dohledu nad finančním trhem, dále Iva Kohoutová jako náš PR a marketingový guru, a nesmíme zapomenout na Janu Mišovicovou, která by měla svůj um týkající se cizích jazyků využít v rámci navazování a udržování mezinárodní spolupráce, případně zkušenosti z HR oblasti.

S Martinem nás z minulosti spojuje kromě záliby ve fotbalu také právní vzdělání na naší alma mater v Olomouci. Jirku jsme si zvolili jako předsedu asociace, protože jeho ekonomické vzdělání i předchozí zkušenosti v oblasti start-upů jsou pro nás nedocenitelné. S Jirkou nám oběma není cizí také akademický svět, školení a mentoring. Osobně si myslím, že máme skvělý tým, který dokáže naše smělé nápady realizovat a jsem za to moc rád.

Foto: Zleva Robert Šimek, Jiří Vataha, Martin Holota, zakladatelé ČIA, zdroj: ČIA

Proč jste se rozhodli Asociaci založit a co je jejím cílem?

Vznik asociace sleduje určitý trend ve světě, který nemůžeme jednoduše ignorovat. Některé zásadní disrupce ve světě fintech se již odehrály a core činnosti hlavních inovátorů ve Fintech oblasti již byly regulovány, resp. zahrnuty do regulovaných činností na finančním trhu. Sektor pojišťovnictví dlouhou dobu stál opodál a díky konzervativnímu přístupu můžeme pozorovat, že ve srovnání například s bankovním sektorem, pokud jde o úroveň digitalizace, mu trochu ujíždí vlak. Na druhou stranu máme signály, že investoři hledají příležitosti právě v insurtech řešeních a také COVID mnohých dokázal, že být online a zvládat všechny úkony na dálku, se prostě vyplatí.

Důvodů pro vznik asociace je hned několik. Za prvé, míra inovací a digitalizace v sektoru pojišťovnictví v ČR je velmi nízká. Máme za to, že to může být někdy dáno způsobem myšlení lidí, kteří v pojišťovnictví pracují, ale také určitými předsudky, že insurtech není pro ně téma, nebo je to jen hudba daleké budoucnosti. Naším cílem jistě bude poskytnout „nudge“ čili otevřená forma diskuze na téma insurtech, zlepšování jeho image, šíření osvěty, školení atp. Správné informace mohou rozbít určité předsudky, a navíc podpořit myšlenky i vyšší zájem o insurtech řešení.

Zatím můžeme nalézt pouhé střípky z mozaiky, ale my bychom ji rádi pokládali celou. Leitmotivem je proto odemknout potenciál insurtech řešení, zvýšení poptávky po těchto řešeních díky kvalitnějším a ucelenějším informacím, a v konečném důsledku také aktivace nabídkové strany, tj. těch, kteří jsou schopni insurtech řešení realizovat jako jsou start-upy, nebo i hledání nových talentů. Díky tomu pak může vzrůst také zájem investorů, kteří zde více mohli směřovat své investice a tím podpořit další růst insurtechu.

Za druhé, jsme si plně vědomi toho, že jedině otevřená spolupráce se všemi, kdo mají zájem o oblast insurtech, může být prospěšná. Našimi nosnými principy je proto otevřená spolupráce, zásadní nekonkurence s ostatním profesními asociacemi, ale i aktivní zapojení našich členů a dalších stakeholderů. Asociace má fungovat jako určitá platforma, hub, one stop shop či místo setkávání, kde se budou soustředit informace, myšlenky, aktivity i bolavá místa, která brání dalšímu rozvoji oblasti insurtech. Díky networkingu si slibujeme, že mohou vznikat nové příležitosti spolupráce i zatraktivnění této oblasti pro nové talenty.

A v neposlední řadě bychom se, kromě výše zmíněné oblasti spolupráce a poskytování podpory našim členů, rádi aktivně zapojili do veřejné diskuze týkající se podoby insurtech oblasti a jejímu dalšímu směřování, ať už se jedná o hledání nových možností pro financování insurtech start-upů, vyšší zapojení vysokých škol a dalších vzdělávacích zařízení do insurtech projektů, vytváření vhodného regulatorního prostředí, nebo i podpora výzkumu a vývoje insurtech a inovací. A tím zdaleka nekončíme.

Kolik se Vám už podařilo zapojit členů a kteří to jsou?

Aktuálně máme 5 členů a další se připojují. Konkrétně jde o MutuMutu jako významného inovátora na poli životního pojištění a jeho distribuce, dále PetExpert specializující se na pojištění psů a koček, Dodomo zabývající se chytrou alternativou kauce běžně placenou v rámci nájmu bytu, také zde máme Tuito nabízející chytré řešení pojištění produktů pro e-shopy a e-commerce, a nesmíme také zapomenout na inPojištění zaměřující se na softwarová řešení pro distributory pojištění (např. interní zákaznický systém).

Dále počítáme se statusem pozorovatele pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, kteří mají zájem o insurtech řešení, abychom usnadnili střet nabídky a poptávky. Ze své praxe víme, že najít adekvátní řešení na trhu bývá často problém.

V neposlední řadě máme v plánu zahrnout do insurtech komunity také podporovatele mezi kterými bychom rádi viděli například potenciální investory, daňové, právní, IT a jiné poradce, vysoké školy či jiná vzdělávací zařízení, a další osoby se zájmem v oblasti insurtech. Naší ambicí je zahrnout a propojit celý insurtech ekosystém.

direct

Současní členové České InsurTech Asociace, Zdroj: ČIA

Proč by se firmy působící v této oblasti měli zapojit mezi tyto členy a co členství obnáší?

Důvodů pro zapojení se je hned několik. Již jsem zmínil, že máme v nabídce program, který stojí na 3 pilířích, kterými jsou otevřená spolupráce, podpora a aktivní zapojení do tvorby obsahu insurtech, což není málo. O to by se měl postarat náš profesionální tým.

Kromě toho členství v asociaci nabízí možnost zviditelnění se, vstup do členské zóny a exkluzivnímu obsahu informací insurtech komunity, možnost školení a dalšího rozvoje, participace na eventech insurtech či možnost prosazování zájmů insurtech komunity prostřednictvím asociace a mnohé další jako například soutěže o nejlepší inovace.

Často se setkávám s lidmi, kteří pojem insurtech chápou rozdílnými způsoby a definovat jeho přesné hranice bývá mnohdy složité. Co je tedy insurtech v pojetí České InsurTech Asociace?

Zjednodušeně řečeno insurtech vzniklo jako spojení slov insurance (pojištění) a technology (technologie). Prozatím neexistuje společná definice insurtech, ale my tento pojem vnímáme velmi široce, tzn. nejsou to pro nás jen pokročilé technologie, ale v zásadě cokoli, co dokáže řešit věci efektivněji (šetří peníze, čas, zdroje) nebo nám usnadnit život. Jsme si velmi vědomi toho, že pojištění je průřezové odvětví, které zasahuje téměř do všech ekonomických činností, kde se vyskytuje určité riziko, a proto by nedávalo smysl některé technologie či odvětví z něj vylučovat.

Přestože insurtech je velmi potenciální trh, v České republice není tolik společností, které by se mu věnovaly. Čím je to podle vás způsobené a je jednou z iniciativ asociace, podporovat insurtechy, aby tohoto trendu využily? 

Ano, podpora insurtech je jedním z našich programových cílů. Dosavadní nízký zájem je podle mého soudu způsoben mnoha faktory a některé zde již byly zmíněny. Za prvé, neexistují dostatečně kvalitní informace a cirkulace know how, které by tento trend u nás doslova odšpuntovaly. Za druhé, neexistuje efektivní střet nabídky a poptávky po insurtech řešeních nebo hledání nových talentů.

Jsem si jistý, že je zde spoustu velmi dobrých nápadů, ale často zůstávají jen v hlavách jejích vizionářů. S tím souvisí i chybějí vzdělávání či mentoring, který může posunout toto snažení o několik kroků dále. Za třetí, je to konzervativní přístup v pojišťovnictví a Čechů obecně. „Proč hledat řešení někde, kde to funguje již 30 let.“ To slýchám velmi často. Za čtvrté, velmi nízká propagace insurtech oblasti, která zatím stála mimo zájem investorů, kteří pořádně nevědí, co to vlastně je. A to nemluvím o veřejné podpoře výzkumu a vývoje této oblasti. Za paté, určité předsudky vůči novým řešením, které jsou emotivně zabarvené strachem z nových rizik. A tak bych mohl pokračovat dále.

Když se podíváte na příčiny překážek a porovnáte je s plány asociace, není složité poznat, že se snažíme reagovat právě na tyto překážky, přetavit je do konkrétních akcí a zaštítit je. Společně pak můžeme dosáhnout více, než kdyby se každý snažil tyto překážky odstranit jednotlivě. Jsem o tom hluboce přesvědčen.

Logo České InsurTech Asociace, Zdroj: ČIA

Jak si podle Vás Česká republika stojí na poli evropského insurtechu?

Na tuto otázku lze nahlížet z více úhlů pohledu. V porovnání s jinými zeměmi máme ideální podmínky pro jeho rozvoj, nicméně mám trochu pocit, že pomalu usínáme na vavřínech, a to není dobře. Slýchávám názory, že české právní prostředí v mnoha aspektech umožňuje prosazení principu technologické neutrality až na některé výjimky (např. pracovní právo) a má poměrně vysokou úroveň digitalizace veřejné správy. S tím lze obecně souhlasit, nicméně jsou zde i oblasti a místa, kde situace není uspokojivá a je třeba se zamyslet nad tím, jak bychom to mohli zlepšit, ať už jde o nastavení podmínek výkonu činnosti či lepší předvídatelnosti práva, kdy výklad některých ustanovení je velmi nejasný, což může vizionáře od realizace nápadů již v počáteční fázi odradit.

Pak tu máme faktickou situaci, kterou sice nemám podloženou konkrétními daty, ale budu mluvit jen z vlastní zkušenosti. Máme zde nadprůměrně kvalifikované lidi, kteří mohou konkurovat západním zemím nejen kvalitou, ale i cenou v rámci řešení insurtech. Mnoho pojišťovacích skupin vyvíjí a testuje digitální řešení právě v českých pojišťovnách, aby pilotní projekty následně využili i v jiných zemích. Aby určitá insurtech řešení mohla být vyvinuta také externě mimo pojišťovny či distributory pojištění, bylo by potřeba vývojářům poskytnout potřebné zkušenosti a pojišťovací know how, čímž zvýšíte konkurenci.

Doplnění know how není nepřekonatelná překážka. Obecně řečeno máme velmi dobrou výchozí pozici. To však samo o sobě nestačí. Aby se auto rozjelo, nestačí šlapat na plyn, ale musíte také zařadit rychlost a ideálně by někdo způsobilý měl držet volant, jinak to dělá jen velký rámus, ale stojíte na místě. Někomu mu to může připadat jako zábava, ale jsem si jistý, že se nepohnete z místa, což se míjí svým účinkem i účelem.

Ohlédneme-li se zpět do minulosti, pak před 15 lety byl online prodej pojištění v ČR teprve v plenkách, ale dnes si například některé neživotní pojištění bez prodeje online nedovedeme představit. Webové srovnávače byly zhruba před 10 lety největší finanční inovací. Když se dnes podíváme do Švýcarska, tak tam teprve v roce 2022 zavedli možnost sjednat pojištění elektronickými prostředky. Když tam řeknete insurtech, tak pod ním vidíte třeba jen digitální archiv dokumentů, který je dnes u nás spíše standard, než nějaká pokročilá technologie (nemluvě o elektronickém podpisu).

Pokud bychom měli hodnotit stav insurtech oblasti v EU, museli bychom si nejdříve určit společný jmenovatel pro adekvátní srovnání a celou oblast si důkladněji zmapovat. Jsou zde i země, které jsou v některých technologiích dále a jsou dostupnější pro firmy i spotřebitele. Například v Norsku jste jako podnikatel schopen implementovat BankID bez dodatečných poplatků a podepisovat jím dokumenty, takže tento náklad nemusíte promítat do konečné ceny produktů.

Obecně se domnívám, že patříme spíše do horní poloviny států EU, pokud jde o finanční inovace vč. insurtech, přestože zde nebyly založeny firmy typu Revolut, Klarna nebo Lemonade. Nechtěl bych ovšem stanovovat měřítko jen podle toho, že určitý byznys model byl během pár let vystřelen na Měsíc. To by nebylo správné. Abychom našli také svého jednorožce v ČR, musíme nalézt a vytvořit individuality, kteří budou mít patřičnou víru, výdrž a odhodlání, a my jim k tomu chceme připravit lepší podmínky. Otevřenými dveřmi pak už musí projít každý sám.

Česká insurtech asociace

Foto: Zleva Jiří Vataha, Robert Šimek, zakladatelé ČIA, zdroj: ČIA

Jak bude podle vás vypadat český insurtech za 5 let? Vnímáte nějaké obecné trendy, kam by mohly společnosti směřovat?

Pevně věřím, že za 5 let dokážeme svoji pojistnou smlouvu spravovat z pohodlí domova bez nutnosti navštívit poradce nebo pobočku pojišťovny. Podle mého názoru to není zázračné insurtech řešení, ale spíše bazální. Někde se však začít musí, a my stále vidíme určité faktické či právní překážky, proč to nejde celé uskutečnit. V každém případě velmi vítáme iniciativy typu digital finance či open finance.

V současné době lze pozorovat dva obecné trendy. První z nich je na straně byznysu, který má usnadnit život na straně prodeje, ať už se bavíme o snížení transakčních (operačních) nákladů u distributorů pojištění, tak o zvýšení zákaznické spokojenosti. Je zde výrazná snaha omezovat výši provize distributorů, přičemž rostou regulatorní a compliance náklady, a současně zákazníci mají stále vyšší nároky na poskytování služeb, vyšší kvalitu i nižší cenu. Vyšší efektivita a racionalizace je zde nevyhnutelná.

Druhý trend je na straně řádné governance a zajišťování compliance. Mimo stále narůstající právní požadavky musíme vzít v úvahu, že portfolia pojišťoven obsahují některé historické pojistné smlouvy a běží na systémech z 90. let, často po převodu pojistného kmene nebo fúzi společností se vám nepodaří data zmigrovat do jednoho systému, takže musíte spravovat dva nebo více produkčních systémů, atp. S každou zastaralou technologií nebo i správou více systémů se vám potom vrství vznikající rizika a myslím si, že to je téma, kterým se vedení distributorů i pojišťoven budou muset dříve i později zabývat, a bude to přitahovat i vyšší pozornost orgánů dohledu.

V oblasti governance to jsou potom byznys modely založené na zpracování velkého množství dat, ke kterému potřebujete kvalitní data warehouse, analytické nástroje, ale i lidi, kteří ovládají business inteligence. Ve světě financí mají kvalitnější a přesnější data cenu zlata. Nesmíme také zapomenout na oblast ESG, která přeje novým technologiím a bezpapírovým řešením, a současně IT security, jejíž posílení má vyvážit rizika z použití nových technologií.

Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!