V oblasti regulace fintech společností se očekává v brzké době další vývoj, z něhož bychom rádi upozornili na tři. V rámci evropského balíčku pro digitální finance, jehož cílem je umožnit a podpořit potenciál digitálních financí z hlediska inovací a hospodářské soutěže, se schyluje ke schválení nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA). (Evropské komise návrh publikovala 24.9.2020. Aktuálně poslední dostupný veřejný návrh pochází z 9.3.2022 a je dostupný například zde. Evropský parlament návrh schválil v polovině března tohoto roku.)

Jak vypadá první návrh regulace?

V návrhu nařízení je pojem „kryptoaktivum“ definován velmi široce jako „digitální ztělesnění hodnoty nebo práv, které používají kryptografické zabezpečení a mají formu digitálního média, které může být převedeno a uloženo elektronicky s využitím technologie sdíleného registru (DLT) nebo podobné technologie“. Nařízení se snaží zabránit překrývání regulace tím, že vyčleňuje kryptoaktiva, která již spadají do působnosti jiných právních předpisů Evropské unie (EU) (s výjimkou tokenů a elektronických peněz).

Nařízení upravuje mimo jiné požadavky na transparentnost a zveřejňování informací při vydávání kryptoaktiv a jejich přijímání k obchodování. Dále obsahuje regulaci poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, emitentů tokenů vztahujících se k podkladovým aktivům (tzv. asset-referenced tokens – ART) a emitentů tokenů elektronických peněz (tzv. e-money tokens – EMT). Služby v oblasti kryptoaktiv, jako jsou služby obhospodařování, obchodování na vlastní účet, prováděn pokynů, jejich přijímání nebo poradenství, mohou poskytovat pouze právnické osoby se sídlem v členském státě EU, které musí získat předchozí povolení příslušného vnitrostátního orgánu.

Poskytovatelé kryptoaktivových služeb mohou následně toto povolení použít jako evropský pas. Nařízení dále zavádí povolovací režim pro emitenty ART (kteří mohou být alternativně povoleni jako úvěrová instituce), zatímco emitenti EMT musí být povoleni jako instituce elektronických peněz nebo úvěrová instituce. Text přijatý Evropským parlamentem navíc oproti původnímu návrhu zakotvil, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) bude dohlížet na vydávání ART, zatímco Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) bude mít na starosti dohled nad EMT. Očekává se, že nařízení vstoupí v platnost začátkem roku 2023. 

Jak vypadá první návrh regulace?

Druhým návrhem Evropské komise v rámci balíčku regulace digitálních financí je nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii sdíleného registru. Toto nařízení stanoví požadavky na mnohostranné obchodní systémy a systémy vypořádání obchodů s investičními nástroji využívající technologii sdíleného registru (distribuované účetní knihy), pokud jde o jejich tržní infrastrukturu. Nařízení již vyšlo v Úředním věstníku tento měsíc pod č. 2022/585.

Posledním evropským předpisem týkajícím se kryptoměn, který se setkal s odporem, je nové nařízení o převodech peněžních prostředků. Jde ve své podstatě o obdobu nařízení (EU) č. 2015/847, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. Cílem nového předpisu je uplatňovat přísné kontroly na transakce s kryptoměnami, včetně transakcí iniciovaných z nehostovaných peněženek. Toto nařízení dnes platí jen pro platební transakce s fiat prostředky.

regulace - krypto

Další díly právního okénka:

Autorem právního okénka je AK FINREG PARTNERS

Jan Šovar, AK FINREG PARTNERS

Jan Šovar je advokátem a  jedním z předních expertů v oblasti práva finančního trhu a poradenství pro fintechy. Prostřednictvím kanceláře FINREG PARTNERS, kterou spoluzakládal,  pomáhá klientům s komplexními právními otázkami ohledně práva finančního sektoru.

AK FINREG PARTNERS

FINREF PARTNERS je advokátní kancelář. Její právní a regulatorní poradenství přesahuje hranice tradičního výkonu advokacie. Klientům poskytujete široké spektrum právních služeb v oblasti finančního trhu, včetně externího výkonu compliance a interního auditu. Soustředí se rovněž na problematiku občanského a obchodního práva zejména v souvislosti s přípravou smluv, obchodních podmínek a jiných dokumentů, které klienti potřebují při své činnosti.

Finreg
Avatar Autor
AK FINREG PARTNERS

FINREG PARTNERS je advokátní kancelář zaměřená na fintech a finanční trhy. Její právní a regulatorní poradenství přesahuje hranice tradičního výkonu advokacie. Mezi její klienty patří nejvýznamnější jména české fintechové scény. Pomáhá jim s komplexními právními problémy, včetně licencí u ČNB, venture kapitálovými investicemi a dalšími tématy, které se jich jako startupů týkají.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!