V dnešním právním okénku vybíráme ukázky, jakým způsobem dopadá na plnění regulatorních povinností rychle se rozvíjející sektor regulatorních technologií (tzv. RegTech), a to zejména v oblasti AML/CFT povinností.

Co je to AML/CFT?    

AML/CFT představuje souhrn regulatorních povinností směřující k prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti (lidově řečeno „praní špinavých peněz“) a financování terorismu. V rámci těchto povinností musí jednotlivé subjekty především efektivně nastavit systém vnitřních zásad, provést analýzu AML/CFT rizik ve vztahu k činnosti povinné osoby a provádět identifikaci a kontrolu klientů při uskutečňování obchodů a navazování obchodních vztahů.

Jak RegTech pomáhá s AML/CFT povinnostmi?

Role RegTechu do značné míry závisí na vnitřním nastavení povinné osoby a na jejich individuálních potřebách stran AML procesů. Nemalá odlišnost může nastat v požadavcích na důkladnost identifikace a kontroly.

V rámci této oblasti se lze typicky setkat s outsourcingem „mechanických“ procesů, jakými jsou například porovnávání databáze klientů se sankčními seznamy, ověřování skutečných majitelů nebo shromažďování dat za účelem provedení identifikace či kontroly. Ve všech těchto případech jde o repetitivní úkony, u kterých je vhodné (a v případě vysokého objemu transakcí i žádoucí) jejich zapojení strojového zpracování. Tato RegTech softwarová řešení jsou ovšem dostupná i pro subjekty s nižším vytížením díky jejich SaaS podobě. 

Existují však i softwarová řešení, která monitorují probíhající transakce. Ta vyžadují vyšší míru personalizace ze strany povinné osoby na základě její analýzy rizik. V případě nevhodného nastavení totiž hrozí nadměrné množství falešně pozitivních, „typově“ podezřelých transakcí, (což znamená další náklady pro povinnou osobu a nižší komfort pro její klienty), ba dokonce nedostatečné plnění AML/CFT povinností s výrazným regulatorním rizikem.

Zvláště významně se uvedené ukazuje v oblasti virtuálních aktiv, která sama o sobě představuje z pohledu AML/CFT vysoce rizikový faktor. Povinné osoby v této oblasti zpravidla hledají technologická řešení, která by jim umožnila automaticky posoudit historii přijímaného virtuálního aktiva a ověřit tak, že nepochází z podezřelých zdrojů (zejména se posuzuje, jestli přijaté virtuální aktivum neprošlo některým z procesů, které mají za cíl zakrýt jeho původ).

Evropská komise proti greenwashingu

V posledních letech zažívá raketově vzrůstající pozornost sektor tzv. zelených financí, kdy investoři nezvažují jen tradiční poměr rizika a možného zisku, ale i environmentální dopady dané investice. Tento nový úhel pohledu ve finanční oblasti sebou však mimo určitých pozitiv, jako například snazšího přístupu environmentálně přínosných projektů financování, přinesl i řadu produktů, které se prezentují jako udržitelné, aniž by reálně udržitelné byly. Tento problém se evropská unie chystá adresovat jak na úrovni ochrany spotřebitelů proti takto klamavým tvrzením, tak přímo na úrovni regulace kapitálového trhu.

Evropská komise vydala v reakci na tento trend návrh směrnice o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci. Ta přidává na seznam klamavých obchodních praktik uvádění environmentálních tvrzení bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků, cílů a bez nezávislého systému monitorování a inzerování takových přínosů pro spotřebitele, které jsou na relevantním trhu považovány za běžnou praxi.  

Dopady ruské agrese na Ukrajině

V důsledku ruské agrese na Ukrajině došlo nejen k uvalení řady nových sankcí, ale i k podstatně zvýšenému tlaku na vynucování aktuálně platných pravidel, především v oblasti AML/CFT. Zvláštní pozornost v této oblasti získala virtuální aktiva, která v současné situaci, kdy je většina ruských institucí odříznuta od systému SWIFT, poskytují osobám na sankčních seznamech pseudoanonymně disponovat se svým majetkem.  

Z tohoto důvodu lze očekávat podstatně přísnější pravidla v oblasti AML/CFT jak pro osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, tak pro interakci s tzv. self-hosted wallets. Tedy peněženkami, jejichž klíče nejsou drženy třetí entitou ale přímo jejím vlastníkem. Ty totiž v kombinaci s decentralizovanými aplikacemi umožňují disponovat s prostředky ve formě virtuálního aktiva, aniž by byl uživatel jakýmkoliv způsobem vystaven AML/CFT procesům. 

Další díly právního okénka:

Autorem právního okénka je AK FINREG PARTNERS

Jan Šovar, AK FINREG PARTNERS

Jan Šovar je advokátem a  jedním z předních expertů v oblasti práva finančního trhu a poradenství pro fintechy. Prostřednictvím kanceláře FINREG PARTNERS, kterou spoluzakládal,  pomáhá klientům s komplexními právními otázkami ohledně práva finančního sektoru.

AK FINREG PARTNERS

FINREF PARTNERS je advokátní kancelář. Její právní a regulatorní poradenství přesahuje hranice tradičního výkonu advokacie. Klientům poskytujete široké spektrum právních služeb v oblasti finančního trhu, včetně externího výkonu compliance a interního auditu. Soustředí se rovněž na problematiku občanského a obchodního práva zejména v souvislosti s přípravou smluv, obchodních podmínek a jiných dokumentů, které klienti potřebují při své činnosti.

Finreg

Avatar Autor
AK FINREG PARTNERS

FINREG PARTNERS je advokátní kancelář zaměřená na fintech a finanční trhy. Její právní a regulatorní poradenství přesahuje hranice tradičního výkonu advokacie. Mezi její klienty patří nejvýznamnější jména české fintechové scény. Pomáhá jim s komplexními právními problémy, včetně licencí u ČNB, venture kapitálovými investicemi a dalšími tématy, které se jich jako startupů týkají.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!