Ve spolupráci s AK FINREG PARTNERS vám počínaje tímto měsícem budeme zprostředkovávat hlavní nebo zajímavé právní novinky, které se týkají oblasti fintechu a udály se v předcházejícím měsíci.

Crowdfunding

Dne 10. listopadu nabývá účinnosti nové nařízení o  crowdfundingu. Přináší zcela nový regulatorní rámec pro poskytovatele platforem propojujících investory s vlastníky jednotlivých projektů (v České republice jsou v této oblasti obzvláště populární platformy pro investice do nemovitostí). Licenci pro poskytovatele má udělovat Česká národní banka, zákon, který by ji tuto kompetenci přiznal, však stávající sněmovna nestačila schválit, neboť pro ni nebyl prioritou. U slovenského regulátora (NBS) naproti tomu bude možné o tyto licence žádat.

Označení „crowdfunding“ (slovy nařízení: skupinové financování) však může být v případě nového unijního nařízení zavádějící. Nová regulace má ambici dopřát novou licenci a zprostředkovaně i možnost poskytovat crowdfundingovou platformu pouze provozovatelům, jejichž obchodní model vyhovuje určitým parametrům. Těmi mj. jsou tyto podmínky:

  • Nařízení se má vztahovat na poskytovatele platformy, která umožňuje párování zájmů  investorů (úvěrujících) a vlastníků projektů (úvěrovaných), poskytovatel platformy patrně může fungovat jako „tržiště“ nabídek a poptávek (podobně jako burza), ale může být i aktivním zprostředkovatelem ve vztahu k jedné skupině účastníků, tj. potenciálním úvěrovaným. S ohledem na záměr evropského zákonodárce by definice „služeb skupinového financování“ měla obsáhnout různé modely podnikání, které umožňují uzavření úvěrové smlouvy mezi jedním nebo více investory a jedním nebo více vlastníky projektů prostřednictvím platformy skupinového financování,
  • platforma se nikdy nemůže dostat do pozice věřitele z úvěrového vztahu, tedy nemůže sama poskytovat úvěry na projekty,
  • vlastníkem projektu úvěrovaného nesmí být nikdy spotřebitel a
  • celkový objem protiplnění získaných na základě úvěrů prostřednictvím platformy ze všech nabídek jednoho vlastníka projektu nesmí přesáhnout 5 mil. EUR za každých 12 měsíců (resp.do 10.11.2023 1 mil. EUR).

Je tedy třeba pečlivě zvážit, a případně tomu uzpůsobit obchodní model, zda režim regulace a dohledu bude v konkrétním případě naplněn.

Virtuální aktiva (kryptoměny):  

Masivní růst na trzích s virtuálními aktivy v posledním roce vedl i ke zvýšenému zájmu regulátorů o tuto oblast. V základní rovině se tento zájem projevuje dvěma způsoby.  Přípravou regulatorních předpisů cílených přímo na virtuální aktiva (v EU zejména nařízení MICA a důslednějším vymáháním již zavedených pravidel).

Pravděpodobně mediálně nejvýraznějším případem konkrétního postupu v praxi  byl zásah britského regulátora FCA proti burze virtuálních měn Binance. FCA konstatovala, že byť obchodování s virtuálními aktivy ve většině případů regulovanou činností není, nabízení investičních služeb v souvislosti s kryptoměnovými deriváty již regulovanou činností je. Tento postup zjevně inspiroval i ostatní evropské regulátory a u nás jej dlouhodobě zastává i ČNB (zde).

Regulace umělé inteligence

Z pohledu fintechového sektoru, nebo alespoň jeho části, bude v následujících letech hrát významnou úlohu připravovaná regulace umělé inteligence („AI“). Ta sice cílí na regulaci AI obecně, ale dá se očekávat, že právě sektor fintech bude jedním z nejvíce zasažených.   

Základním otázkou této regulace je v současné době velmi široké vymezení systému umělé inteligence. Pod aktuálně navrhovanou definice AI lze totiž vztáhnout značnou část běžně používaného softwaru, jehož regulace by vedla pouze ke zbytečné regulatorní zátěži. 

Navrhované nařízení dělí systémy umělé inteligence podle rizikovosti do třech kategorii. První kategorii jsou zakázané AI systémy, jejichž uvádění na trh, či provoz bude zakázán (jedná se o systémy schopné ovlivnit jednání osob a způsobit psychickou nebo fyzickou újmu). Druhou kategorii jsou vysoce rizikové AI systémy, jejichž uvádění na trh a užití bude podrobeno poměrně přísným požadavkům regulátora (v kontextu Fintech sektoru například o algoritmy vyhodnocující úvěruschopnost). Třetí kategorii jsou pak zbytkové AI systémy na které budou dopadat pouze povinnosti transparentnosti.

Autorem právního okénka je AK FINREG PARTNERS

Jan Šovar, AK FINREG PARTNERS

Jan Šovar je advokátem a  jedním z předních expertů v oblasti práva finančního trhu a poradenství pro fintechy. Prostřednictvím kanceláře FINREG PARTNERS, kterou spoluzakládal,  pomáhá klientům s komplexními právními otázkami ohledně práva finančního sektoru.

AK FINREG PARTNERS

FINREF PARTNERS je advokátní kancelář. Její právní a regulatorní poradenství přesahuje hranice tradičního výkonu advokacie. Klientům poskytujete široké spektrum právních služeb v oblasti finančního trhu, včetně externího výkonu compliance a interního auditu. Soustředí se rovněž na problematiku občanského a obchodního práva, a to zejména v souvislosti s přípravou smluv, obchodních podmínek a jiných dokumentů, které klienti potřebují při své činnosti.

Finreg

Avatar Autor
AK FINREG PARTNERS

FINREG PARTNERS je advokátní kancelář zaměřená na fintech a finanční trhy. Její právní a regulatorní poradenství přesahuje hranice tradičního výkonu advokacie. Mezi její klienty patří nejvýznamnější jména české fintechové scény. Pomáhá jim s komplexními právními problémy, včetně licencí u ČNB, venture kapitálovými investicemi a dalšími tématy, které se jich jako startupů týkají.

Líbí se vám článek? Podpořte Fintree kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!