Víte, jak se to dělá při zlaté horečce? Když chcete zbohatnout, nehledejte zlato. Místo toho začněte prodávat krumpáče. Dnes se zdá, že se každý druhý honí za nejlepším elektromobilem a technologií, která ho dá do provozu. Zapomeňte na auto. Radši investujte do společnosti, která produkuje základní suroviny pro jejich výrobu – lithium a jiné odvozené chemikálie do baterií. Přesně o tom totiž Albemarle Corporation je.

V článku se společně podíváme na trochu historie, následně si popíšeme celkový podnikatelský model a jeho důležité detaily, projedeme akcie a dividendu. V poslední části si pak ukážeme, jak prakticky nakoupit akcie ALB pomocí brokera RoboMarkets.

Historie společnosti – Od papíru k jedné z nejžádanějších surovin na světě

Říkáte si, jak vlastně začíná takový gigant? No to dá přece rozum že u papíru. 

Kořeny Albemarle sahají až do devatenáctého století. V té době byla založena Albemarle Paper Manufacturing Company. Hlavním produktem byl tehdy nebělený sulfátový papír a savý papír. Především první položka na krátkém seznamu ke svému stvoření vyžaduje práci s chemikáliemi, takže již zde začíná malý náběh na to, jak bude firma vypadat v budoucnu. Přesuňme se tedy o pár desetiletí dál.

V první polovině dvacátého století Albemarle funguje stále stejně. Zároveň se však do popředí zájmu dostává Ethyl Corporation, která je již stoprocentní chemičkou vyrábějící aditiva do pohonných hmot. 

Důležitý zlom je v roce 1962, kdy firma Albemarle položí na stůl celkem 200 milionů dolarů a firmy Ethyl Corporation odkoupí (přičemž jméno se mění na Ethyl Corporation). Od této chvíle již vše směřuje ke změně business modelu. Postupně je odprodána část firmy vyrábějící papír a je nakoupeno a založeno několik dalších stanic, které se zabývají například bromem apod. 

Rok 1994 je ve znamení rozdělení. Z korporace se vyňala Albemarle Corporation, která byla kromě jiného uvedena na burzu.

Od té chvíle do teď už je v historii společnosti “jen” spousta akvizic a prodejů. Například v roce 2003 je vytvořena divize ve Francie se zaměřením na brom. O 4 roky později se otevřela pobočka v Dubaji, která měla sloužit jako prodejní spoj se Středním východem a například v roce 2019 Albemarle Corporation odkoupila 60% podíl v lithiových dolech na západě Austrálie. To jsou jen některé příklady, ale reálně je nákupů a prodejů mnohonásobně více.

Tři hlavní složky podnikání – Lithium, brom a katalyzátory

Zdroj

Lithium je dnes žádaným materiálem, který se využívá z mnoha výrobků. Je to naprosto zásadní surovina především v oboru baterií, který úzce navazuje na zelené zdroje energie, elektromobily apod. 

Asi tak nebude žádným překvapením, že z tohoto směru proudí do společnosti největší množství výnosů, konkrétně tedy kolem 60 %. Rozhodně to není ale jediné využití lithia. Tento materiál je potřeba i při výrobě maziv, elastometrech, katalyzátorech, ale také například ve zdravotnictví a farmacii.

Na druhém místě je poté brom. Firma se zde soustředí na využití bromu ve výrobcích se zvýšenou odolností vůči žáru. Můžete si zde představit například žáruvzdorné plasty a jiné materiály, produkty týkající se bezpečnosti. S tímto segmentem míří Albemarle na výrobce elektronických součástek a jejich obalů, kabelů, konektorů apod. Brom je také zásadní chemikálií v těžebním průmyslu, při čištění vody či zpracovatelském průmyslu masných výrobků. Jak sama firma zmiňuje, odběratelé produktů jsou spíše v cyklických odvětvích. Tato sezónnost se převádí i na tento segment. Firma z této oblasti čerpá 25 procent veškerých výnosů.

Poslední složkou podnikatelského modelu Albemarle jsou katalyzátory. Tyto látky mají hlavní využití ve výrobě pohonných hmot, při krakování v petrochemickém průmyslu či u čištění jednotlivých produktů ropného průmyslu od síry. Albemarle očekává, že se budou v průběhu let uzavírat některé menší továrny, které by však měly být nahrazeny modernějšími zařízeními.

Geografické rozdělení podnikání

Je rozhodně dobré podívat se na to, v jakých částech světa společnost operuje. K tomu nám poslouží naprosto skvělá mapa, kterou si můžete prohlédnout níže.

Zdroj

Jak můžete vidět, Albemarle má svá naleziště, továrny a centra skoro na všech kontinentech. Jediné místo, kde se Albemarle nenachází, je Afrika.

Tmavě zelené bubliny znázorňují operace související s lithiem. Jeho zdroje (modrá kolečka v bublinách) má Albemarle především v Austrálii a v USA. Jeho zpracování se samozřejmě děje i zde, avšak počtem dominuje hlavně oblast v Číně.

Světle zelená barva zastupuje segment katalyzátorů. U nich už najdeme z logických důvodů pouze produkci, která se odehrává v Japonsku, Nizozemsku, USA a Brazílii.

U bromu, který má tmavě modrou barvu, jsou pouze dvě místa, na kterých však probíhá získávání, a dokonce i jeho následné zpracování. Konkrétně jde o Jordánsko a USA.

V tabulce výše je zobrazeno rozdělení skrze jednotlivé země. Na prvních třech místech je Austrálie, Chile a Spojené státy americké. V těchto státech je přes 80 % veškerého dlouhodobého majetku společnosti. Následuje Ćína, Jordánsko a Nizozemsko.

Rozmanité náklady na provoz

Takto velká firma má spoustu nákladů, o které se musí starat. Největší z nich spadají především na spotřebu materiálů, které jsou k provozu potřeba. Konkrétně jde například o sodu, chlor, molybden a další. Celkem 50 % veškerých provozních nákladů je v této skupině, do které se započítává i jejich skladování.

Dále je potřeba platit licenční poplatky za provoz a těžbu. Ty jsou na 15 procentech.

Dalších 5 % nákladů připadá na spotřebu energií a dopravu, 15 % na platy všech zaměstnanců a v ostatních nákladech jsou odpisy majetku a obnovovací investice.

Hlavní rizikem je provoz činností v zahraničí

Samotná firma považuje za největší riziko především to legislativní. Není to rozhodně nic divného. Při pohledu na mapu jsme si již řekli, že velká část provozu je umístěna například v Číně, která má s Amerikou značně nahnuté vztahy. Kromě samotného umístění vlastních továren a základen ale jde i o to, že firma prodává zhruba 88 % veškerých výrobků do zahraničí. 

Odjakživa byly strategické suroviny naprosto zásadním bohatstvím, o které se vedly nejedny války. Vzhledem k rozvoji, který probíhá v odvětví elektromobility a baterií, je lithium stále cennější a není tak vyloučeno, že se do budoucna jeho těžba omezí, případně zatíží poplatky pro zahraniční společnosti.

Finanční situace Albemarle Corporation

Albemarle, jakožto gigant v oblasti zpracování lithia, se může zdát jako neohrožená a stabilní společnost. Je ale vždy potřeba otevřít kapotu a podívat se na skutečný stav vozidla v podobě finančních výkazů a stavu jednotlivých ukazatelů.

Výnosy společnosti jsou naprostým základem. V prvním grafu lze vidět jejich vývoj za poslední 4 roky s předpovědí na rok 2023. Většinu let z posledního desetiletí výnosy spíše stagnovaly, ale v posledním roce se více než zdvojnásobily. V roce 2023 se dokonce očekává další zvýšení o zhruba 50 %.

V prostředním části lze vidět historii provozního výsledku hospodaření a provozní marže. V tomto ohledu je na tom Albemarle ještě lépe, což je vidět na obou metrikách. Především je třeba koukat na marži, která vyjadřuje relativní poměr mezi výnosy a provozními náklady. Tento ukazatel se skoro zdvojnásobil právě v roce 2022. Na rok 2023 je předpoklad snížení zhruba o 10 % s cílem kolem 35 %. 

V posledním grafu je pak zobrazena kapacita zpracování lithia. Jak je možné vidět, Albemarle má skutečně velké plány. Do roku 2027 očekává zvýšení zpracovatelských kapacit v zásadě na trojnásobek současných možností.

Jak můžete vidět, vývoj zisku společnosti je neskutečný. Od roku 2018 do 2021 byl trend jednoznačně klesající, a to rapidním tempem. V roce 2022 naopak společnost ukázala, co v sobě má, a čistý zisk zvedla na více než dvacetinásobek z předchozího roku.

Co za to může? Jednoznačně extrémně rychle rostoucí ceny lithia, které tvoří většinu výnosů společnosti.

Teď už máte alespoň rychlý přehled o tom, jak vypadá finanční stránka podnikání společnosti. Ať už ale budeme firmu prozkoumávat jakkoliv, vždy bychom se měli na celek koukat v porovnání s jinými společnostmi. Přesně proto si teď ukážeme skupinu konkurenčních firem.

Do porovnání jsme zvolili celkem čtyři další firmy. Mezi nimi je SQM (společnost z Chile), MALRY (severoaustralská společnost), GNENY (čínská společnost zaměřená na těžbu lithia) a Livent, který se znovu zabývá lithiem.

Můžete vidět, že se jedná o velice různorodé společnosti, které se liší i skrze velikost tržní kapitalizace a geografické umístění.
Nejprve si ukážeme celkovou návratnost, jakou mohla investice do těchto akcií přinést. Na nejdelším horizontu deseti let si nejlépe stojí MARLY, následně ALB a SQM. U ostatních společností porovnání není. Meziročně pak vyhrává MALRY, v závěsu je LTHM a Albemarle.

Podstatně důležitější je srovnání růstu tržeb, provozního zisku a výsledku hospodaření. Je samozřejmě nejlepší sledovat co nejdelší horizont, který má největší vypovídací hodnotu. U výnosů na pětiletém horizontu (které najdete pod položkou Revenue 5 Year) je Albemarle z porovnání na předposlední místě. Horší už je jen LTHM.

U provozního zisku na tříletém horizontu je Albemarle znovu předposlední a stejně je tomu u čistého zisku.

V případě Albemarle by mohlo být vhodné podívat se i na krátkodobý horizont, vzhledem k tomu, jaký byl vývoj jednotlivých metrik v posledním roce.

Albemarle je na třetím místě u meziročního růstu výnosů, na druhém u provozního zisku a u čistého zisku předběhla firma zbytek konkurence dokonce několikanásobně. Teď jen záleží, jestli takové tempo udrží i do budoucna.

Ostře sledovanou veličinou každého podniku jsou marže. Provozní marže společnosti je na úrovni 41,81 %. Tato hodnota je mediánovou z naší konkurenční skupiny. O stupeň lepší je marže na čistém zisku, která vychází na 41,89 %, což je protentokrát na druhém nejlepším místě.

Teď už se podívejme na typické ukazatele rentability celkového kapitálu a rentability vlastního kapitálu. ROE společnosti je 49,18 %, druhá nejlepší hodnota ze skupiny. Lepší je jen firma SQM, která má ROE 88,91 %. ROA vychází na 19,18 %.

V poslední části si ukažme rozvahu a ukazatele, které s ní souvisí. Především je zde důležitá likvidita. Current Ratio vyjadřuje poměr mezi krátkodobými aktivy a krátkodobými pasivy. Vyšší hodnoty znamenají menší riziko nesolventnosti, avšak zároveň to znamená, že firma nemusí využívat kapitál efektivně, i když by to dělat ve skutečnosti mohla.

Jak lze vidět, náš podnik má Current ratio 1,90. Podle tabulek jde spíše o nižší hodnotu v porovnání s chemickým průmyslem. Stejný příběh vidíme také při porovnání se zbytkem společností, u kterých se běžná likvidita pohybuje v průměru kolem 3. V podobném duchu je na tom i Quick ratio, které ukazuje stejný poměr očištěný o zásoby.

Jak tedy celkově zhodnotit Albemarle? Na dlouhodobém horizontu jde spíše o podprůměrnou společnost. Růst metrik byl rychlejší u ostatních společností, na druhou stranu meziročně je Albemarle skutečným leaderem. Z pohledu rentability a bezpečnosti je Albemarle spíše agresivnější. V tuto chvíli je tedy hlavní otázkou to, jestli dokáže Albemarle Corporation dodržet tempo růstu, které ukázala mezi roky 2021 a 2022.

Akcie Albemarle – Cena a dividenda

Akcie Albemarle jsou v relativně stabilním odvětví, které má nicméně velký potenciál do budoucna. Zároveň je zde spousta politických rizik, která se mohou v průběhu let objevit. Jak na to všechno reaguje cena akcií?

Na horizontu posledních pěti let vzrostla cena akcií o 142 %. To je skoro trojnásobek růstu, který se povedl indexu S&P 500.

Zdroj: Seeking Alpha

Na grafu můžeme vidět jednotlivé “krize” v průběhu let. V roce 2020 je zub způsobený panikou kvůli vznikající pandemii Covidu. Poslední dva roky jsou akcie skutečně extrémně volatilní, kdy trendové poklesy dosahují i na více než 30 % za pár měsíců.

Akcionářská struktura je podle očekávání zásadně nakloněna na stranu institucionálních investorů. 10 % podílu připadá na členy podniku a necelých 2,8 % je jako přímé vlastnictví u retailu. Na prvních dvou místech jsou, jak je již zvykem, dva největší správci majetku na světě – Vanguard a Blackrock. Velké procento akcií vlastní také Capital International Investors, po kterém již následují akcionáři s podílem pod 5 %.

Zdroj: Wallstreetzen

Akcie Albemarle Corporation by mohly potěšit i dividendové investory, kteří jsou zaměřeni na růst dividendy. Dividendový výnos na akciích je pouze 0,69 %, což je oproti některým českým akciím či zahraničním stálicím velice málo. Na druhou stranu dividenda za posledních pět let rostla v průměru o 4 procenta ročně.

Společnost se také pyšní tím, že dividendu zvyšuje již 28 let v řadě, čímž se řadí do prestižní skupiny dividendových aristokratů. To jsou firmy, které svou dividendu bez přestávky vyplácejí více než 25 let v řadě, a dokonce ji každoročně zvyšují.

Dividendy nejsou zrovna optimálním způsobem, jak vracet zisk akcionářům. Jsou daňově neefektivní a reálně se nejedná o žádné nové peníze. Na druhou stranu – takto dlouhá doba vyplácení a zvyšování ukazuje stabilitu, se kterou společnost operuje.

K tomu je důležité připomenout výplatní poměr, který je v tuto chvíli pouze 5,3 %. Tento ukazatel poměřuje dividendu vůči zisku. Hodnota nad 100 % znamená, že firma požírá sama sebe. Hladina, která se ještě považuje za bezpečnou, je zhruba kolem 40 %. Albemarle má tedy ohromný prostor pro růst.

Praktický návod na nákup akcií Albemarle Corporation

Teď už byste měli mít přehled o tom, jak vypadá podnikatelský model společnosti Albemarle a finanční stránka. Na začátku jsme vám také slíbili, že se podíváme na to, jak prakticky akcie nakoupit. Pro naše účely budeme využívat brokera RoboMarkets, avšak víceméně stejné principy najdete i u jiných brokerských společností. Stačí, když bude mít vaše platforma přístup na americké burzy a vše by mělo být bez problémů.

1. Zaregistrujte se a otevřete si platformu StockTrader

Vůbec prvním krokem, který budete muset udělat, je registrace v systému RoboMarkets. Není to nic složitého a zabere vám to pouze pár minut. Bude potřeba zadat nějaké osobní informace a ověřit identitu pomocí naskenování nějaké identifikačního dokumentu. Tím může být například občanský průkaz. Následně si musíte na účet vložit peníze, se kterými budete obchodovat. 

Máte hotovo? V tom případě se přesuňte do obchodní platformy StocksTrader, která je určena k nakupování a prodávání amerických akcií. 

Takto by měla vypadat vaše obrazovka poté, co se na platformu připojíte.

2. Vyhledejte akcie Albemarle Corporation

V levém horním rohu najděte políčko pro vyhledávání. Zadejte do něj ticker (zkratku) akcie ALB a zvolte položku Albemarle Corporation, která se obchoduje na burze NYSE. 

3. Vyplňte a odešlete obchodní příkaz

Uprostřed obrazovky máte grafy a na pravé stráně konzoli, skrze kterou můžete zadávat obchodní příkazy. V pravém horním rohu se nacházejí tři tlačítka – market, limit a stop. Jde o typy příkazů. Zvolíme “market”. Tento příkaz je nejjednodušší ze všech, neboť se akcie zobchodují okamžitě po odeslání. Není tak potřeba řešit cílovou cenu apod.

Jak můžete vidět, jediné pole, které je potřeba vyplnit, je objem nakupovaných akcií. Kvůli okamžitému vyplnění je to vše, co musíte řešit.

Jestli máte zvolený objem, můžete již celý požadavek odeslat. V případě, že je burza otevřená, bude vše vyplněno hned. V opačném případě až v moment, kdy začíná obchodování.

Shrnutí akcií Albemarle Corporation

Budoucnost bude s největší pravděpodobností elektrická. To znamená velkou potřebu pro baterie a lithiové technologie. V tomto ohledu má Albemarle Corporation svou budoucnost svým způsobem jistou. Ve finančních výkazech vše roste, ale velké zlepšení nastalo teprve minulý rok. Dá se říct, že předtím byla firma podle ukazatelů spíše horší.

Zajímavé je také ocenění podle multiplikátorů. Albemarle Corporation má P/E ratio zhruba na hodnotě 9, zatímco průměr chemického odvětví v USA se pohybuje kolem 20. Buď je možné, že má trh nějaké obavy, nebo jde o iracionální chování a akcie jsou v tomto ohledu podhodnocené. Realitu již musí zvážit každý sám

Podle nás je Albemarle v dnešním technologickém prostředí zajímavou společností, u které lze vidět značný potenciál do budoucna.

Často kladené otázky (FAQ)

Kde se akcie ALB obchodují? 

Akcie Albemarle Corporation můžete nakupovat a prodávat na americké burze NYSE. K tomu budete potřebovat brokera, který má na tuto burzu přístup (např. Robomarkets).

Vyplácí ALB dividendu?

Ano, Albemarle Corporation dividendu vyplácí. Výnos se pohybuje pod jedním procentem. To se může zdát jako málo, avšak je to vyváženo tím, že firma částku zvyšuje již 28 let v řadě. 

Jak riziková je akcie ALB?

Na tuto otázku je těžké odpovědět. Z pohledu volatility jsou akcie vysoce rizikové, a to zvlášť v posledních měsících, kdy se cena dokáže pohnout i o desítky procent v rámci několika měsíců.

Rizikovost podnikání je otázkou. Lithium je žádanou komoditou. Do budoucna se může stát, že se změní politická situace v zemích, kde ALB podniká. To může vyústit ve větší poplatky za těžbu, zpracování, nebo úplný zákaz provozu apod. Samotná společnost uvádí, že právě politické riziko je největší hrozbou.

Avatar Autor
Martin Doležal

V osmnácti letech si místo parašutistického kurzu zvolil investici do akcií. Od té doby ho trhy školí každý den. Když v roce 2020 poznal kryptoměny, změnilo to jeho uvažování o celém světě. V tuto chvíli pracuje na projektu Banditize.

Robomarkets

Broker pro nákup akcií ALB

Hodnocení
Přečíst recenzi