Podmínky užívání a informace o zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují přístup k obsahu a službám informační společnosti (dále jen Služba) na internetových stránkách (dále jen Internetové stránky) provozovaných Ondřejem Machačem, IČ 7258801, se sídlem Račice 321, Račice-Pístovice 68305, (dále jen Provozovatel).

II. Účast na diskusích

 • V případě, že Provozovatel umožní vedení diskuse Uživatelů
  • v rámci Služby nebo
  • prostřednictvím produktu nebo služby třetí strany, jejichž obsah se zobrazuje v rámci Služby berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány v rámci Služby (tj. na Internetových stránkách) bez časového omezení.
 • Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.
 • Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.
 • Přezdívky v diskusi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.
 • Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, skupinu diskusních příspěvků nebo všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

III. Ochrana autorského práva

 • Materiály publikované na Internetových stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
 • Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání, resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.
 • Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 • V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky obsah v souladu s čl. V, odst. 6 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na příslušné Internetových stránkách a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli, resp. umístit na Internetových stránkách n pouze takový obsah či materiál, ve vztahu, ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

VII. Ostatní ustanovení

 • Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky pro užívání služby informační společnosti. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny.
 • Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek, jejich jednotlivých sekcí, resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 • Provozovatel provozuje Internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
 • V případě, že Internetové stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.
 • Tyto Podmínky pro užívání služby informační společnosti nahrazují Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek provozovaných Ondřejem Machačem nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.

Podmínky odběru obchodních sdělení

Svou registrací/přihlášením k odběru obchodních sdělení poskytujete správci souhlas se zpracováváním osobních údajů (emailové adresy) a se zasíláním obchodních sdělení (např. newsletter, novinky, nabídka eventů).

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.

Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NOVINÁŘSKÉ ÚČELY

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat Ondřejem Machačem, IČ 7258801, se sídlem Račice 321, Račice-Pístovice 68305 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:
telefon +420 603 111 608
e-mail: [email protected]

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení Ondřej Machač
telefon +420 603 111 608
e-mail: [email protected]

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Ondřej Machač vydává internetový magazín zaměřený na technologie, startupy, finance, byznys, a byznysové rozhovory. Více o naší publicistické činnosti najdete na www.fintree.cz.

Při výkonu naší publicistické činnosti můžeme dojít k tomu, že budeme zpracovávat osobní údaje konkrétních osob pro novinářské účely, a to zpravidla

 • jako podklad pro přípravu článku, reportáže, resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu
 • pro publikaci článku, reportáže, resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu v příslušném druhu media
 • pro doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů a pro doložení pravdivosti námi publikovaného obsahu
 • jako součást fotobanky v případě, že jde o obrazový snímek, k jehož publikaci jsme oprávněni.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na provozování publicistiky, na svobodě projevu a šíření informací. Budeme zpracovávat takové osobní údaje, u kterých jsme přesvědčeni, že tento oprávněný zájem jejich zpracování odůvodňuje.

Poskytování osobních údajů pro výše uvedené účely a na výše uvedeném právním základě není povinné.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které budou publikovány v našich mediích, mohou být předány osobám, které se zabývají monitoringem medií.

Osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie. Originály písemných dokumentů budou uchovávány také v listinné formě, a to v našem sídle nebo v námi určeném skladovacím zařízení na území České republiky.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání oprávněného zájmu.

Pokud je osobní údaj zpracováván jako podklad pro přípravu článku, reportáže, resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu, ukončíme jeho zpracování, pokud nebude takto použit a současně nebudeme mít za to, že údaj bude použit v jiném připravovaném nebo zvažovaném materiálu.

Pokud je osobní údaj uveřejněn v článku, reportáži, resp. jiném publicistickém útvaru, včetně jeho obrazového doprovodu, bude zpracováván v elektronické formě uložením v příslušném datovém uložišti sloužícím pro provoz příslušného elektronického media nebo pro archivaci příslušného tištěného media v elektronické podobě bez časového omezení.

Pokud je osobní údaj zpracováván pro doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů a pro doložení pravdivosti námi publikovaného obsahu může být v závislosti na jeho povaze zpracováván bez časového omezení, zpracování sami ukončíme, pokud důvod pro něj odpadne.

Pokud je osobní údaj zpracováván uložením ve fotobance, bude zpracováván po dobu trvání oprávnění k publikaci příslušného obrazového snímku (tj. v některých případech bez časového omezení).

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.), pokud zpracování těchto údajů není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a šíření informací.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

V některých případech může být Vaše právo omezeno v souladu s výjimkou podle čl. 85 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Cookies

Na www.fintree.cz také používáme cookies.

Soubory cookie jsou velmi malé textové soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do internetového prohlížeče na Vašem počítači při návštěvě některých internetových stránek (například této). Tyto soubory obsahují identifikaci Vašeho prohlížeče a údaje o způsobu použití našich internetových stránek.

Soubory cookie jsou využívány k poskytnutí přístupu k různým funkcím našich internetových stránek a některé z nich jsou nezbytné pro jejich správné fungování. Soubory cookie nám také umožňují přizpůsobit naše internetové stránky včetně zobrazené reklamy Vašim preferencím a zájmům.

Soubory cookie jsou automaticky mazány po uplynutí šesti měsíců od Vaší poslední návštěvy našich internetových stránek.

Tím, že soubory cookie obsahují identifikaci konkrétního prohlížeče, avšak nikoli Vás, jsou ve vztahu k Vám, jako uživateli počítače, anonymní.

Fintree.cz používá cookies těchto společností:

 • Google LLC (nástroj Google Analyticis pro webovou analytiku);
  Facebook Ireland Ltd. (platforma pro online marketing, Facebook komentáře);
  Seznam.cz, a.s. (platforma pro online marketing);
 • Twitter Inc.
 • Youtube

Souhlas s ukládáním cookies

Většina webových prohlížečů automaticky akceptuje cookies. Svým nastavením prohlížeče a používáním Stránek výslovně souhlasíte s ukládáním nejen nutných souborů cookies.

Použití takových cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

Chrome: support.google.com
Opera: help.opera.com
Firefox: support.mozilla.org
MSIE: windows.microsoft.com
Safari: support.apple.com

Cookies budeme ze Stránek automaticky mazat nejpozději do 12 měsíců od jejich posledního využití.

Mohu generování souborů cookie blokovat?

Pokud si přejete zamezit generování souborů cookie našimi stránkami, napište nám prosím na email: [email protected] případně cookies můžete přímo zakázat ve vašem webovém prohlížeči.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: [email protected], webové stránky: https://www.uoou.cz.